لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات ارديبهشت ۱۳۹۹
  علويون (نصيريه) در طول تاريخ با تقيه شديد می‌زيسته اند و از همين رو کتبشان را هماره از ديد غير همکيشان‌شان مخفی نگه می‌داشته‌اند. اين تقيه و مخفی‌کاری از سويی باعث شده اطلاعات جامع و صحيح نسبت به آنها کم باشد؛ و از سوی ديگر بسياری از مصادر آنها در طول اين چند قرن از بين رفته است، و اکثر قريب به اتفاق آنچه که باقی مانده، نسخه کهن و قابل اعتمادی ندارد. از اين رو در...
  چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۷:۳۴
  شيخ طوسی در ابتدای مشيخه تهذيب الأحکام، عبارتی دارد که باعث ايجاد اين باور در بسياری از فقهاء شده که «کل الصيد في جوف الفرا». برخی ـ چنان که عباراتشان می‌آيد ـ به اين باور تصريح کرده‌اند، و برخی ديگر هر چند تصريح نکرده‌اند، اما در عمل بدين باور ملتزم‌اند. از اين روست که در مختلف الشيعة علامه حلی، علی رغم چندين هزار استناد به تهذيب، ارجاعات و استنادات به ديگر کتب...
  چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۱