لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۲٫۱۵۵ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۴۹
  بازدید از این یادداشت : ۱۸۶

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  1. احاديث تکراری در آثار صدوق
  نگارنده از چند سال پيش عمده اوقاتم را به مطالعه آثار حديثی و رجالی اختصاص داده‌ام. در اين ميان، با سؤالات متعدّدی مواجه شده‌ام که گاه برخی از آنها هنوز که هنوز است برايم لا ينحل باقی مانده است. و البته در اين کنکاش‌ها و جستجو گاه به نکات قابل توجی هم دست يافته‌ام.
  از جمله نکاتی که با دقت در اسانيد صدوق برايم روشن شد تکرار غير معمولی احاديث در آثار اين محدّث بزرگ است. با نگاه به آثار صدوق و کنکاش در احاديث کتب او، می‌بينيم مرحوم صدوق در بسياری از مواقع، يک حديث را در چند کتاب آورده است. به عبارتی روشن تر به نظر می‌رسد شيوه صدوق در تأليفات خويش، پردازشی نو از محتوای تکراری است. آنچه در اينجا ذکر می‌کنم تنها احاديث تکراری در کتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) است، تا روشن شود چه تعداد از احاديث اين کتاب، در ديگر آثار صدوق هم آمده است. بديهی است حکم قطعی، تنها با بررسی تمام آثار صدوق امکان پذير است، و اميدوارم اين نگاشته مختصر، زمينه ساز قدم‌های ديگر در اين موضوع باشد؛ بمنّه وکرمه1 1/1 (عدد اول: شماره باب/عدد دوم شماره حديث در همان باب.): علل الشرائع: 236؛ معاني الأخبار: 65 * 5/1: من لا يحضره الفقيه: 4/184 * 6/1: کمال الدين: 305 * 6/2: کمال الدين: 308 * 6/3: کمال الدين: 312 * 6/4: کمال الدين: 312 * 6/5: کمال الدين: 311 ح2 * 6/6: کمال الدين: 311؛ الخصال: 477 * 6/7: کمال الدين: 313 * 6/8: کمال الدين: 270؛ الخصال: 477 * 6/9: الخصال: 467؛ الأمالي: 386؛ کمال الدين: 271 * 6/10: الخصال: 466؛ کمال الدين: 270؛ الأمالي: 385 * 6/11: الخصال: 467؛ کمال الدين: 271؛ الأمالي: 386 * 6/12: الخصال: 469؛ کمال الدين: 272؛ الأمالي: 387 * 6/13: الخصال: 470 * 6/14: الخصال: 472 * 6/15: الخصال: 474 * 6/16: الخصال: 474 * 6/17: الخصال: 475؛ کمال الدين: 262 * 6/18: الخصال: 475؛ کمال الدين: 269 * 6/19: الخصال: 476؛ کمال الدين: 300 * 6/20: الخصال: 478؛ کمال الدين: 336 * 6/21: الخصال: 478؛ کمال الدين: 326 * 6/22: الخصال: 478 * 6/23: الخصال: 480 * 6/24: کمال الدين: 335؛ الخصال: 478 * 6/25: کمال الدين: 240؛ معاني الأخبار: 90 * 6/26: کمال الدين: 236؛ معاني الأخبار: 90 * 6/27: کمال الدين: 252 * 6/28: کمال الدين: 259؛ من لا يحضره الفقيه: 4/132 * 6/29: کمال الدين: 264 * 6/30: کمال الدين: 280 * 6/31: کمال الدين: 280 * 6/32: کمال الدين: 281 * 6/33: کمال الدين: 281 * 6/34: کمال الدين: 282؛ الأمالي: 172 * 6/35: کمال الدين: 313؛ علل الشرائع: 96 * 6/36: کمال الدين: 317 * 6/37: کمال الدين: 338 * 7/12: الأمالي: 458 * 7/13: الأمالي: 460 * 8/1: الأمالي: 212 * 8/2: الأمالي: 213 * 8/3: کمال الدين: 37 * 8/5: کمال الدين: 38 * 8/8: کمال الدين: 39 * 8/9: کمال الدين: 39 * 8/10: الأمالي: 210 * 10/1: علل الشرائع: 235 * 10/2: علل الشرائع: 235 * 10/3: علل الشرائع: 236 * 11/1: التوحيد: 68 * 11/2: الأمالي: 494؛ التوحيد: 116 * 11/3: الأمالي: 545؛ التوحيد: 117 * 11/4: التوحيد: 68؛ الأمالي: 55 * 11/5: الأمالي: 706؛ التوحيد: 124 * 11/6: التوحيد: 125 * 11/7: التوحيد: 130 * 11/8: التوحيد: 130 * 11/9: التوحيد: 137 * 11/10: التوحيد: 139؛ الأمالي: 352 * 11/11: التوحيد: 147 * 11/12: التوحيد: 152 * 11/13: التوحيد: 153 * 11/14: التوحيد: 156 * 11/15: التوحيد: 69 * 11/18: معاني الأخبار: 14؛ التوحيد: 59 * 11/19: التوحيد: 162؛ معاني الأخبار: 13 * 11/20: التوحيد: 165؛ معاني الأخبار: 16 * 11/21: الأمالي: 495؛ التوحيد: 176؛ من لا يحضره الفقيه: 1/271 * 11/22: من لا يحضره الفقيه: 1/20؛ التوحيد: 182؛ علل الشرائع: 284 * 11/23: التوحيد: 60 * 11/24: التوحيد: 191؛ معاني الأخبار: 2 * 11/25: التوحيد: 192؛ معاني الأخبار: 2 * 11/26: الأمالي: 404؛ التوحيد: 232؛ معاني الأخبار: 43 * 11/27: التوحيد: 242؛ معاني الأخبار: 145 * 11/28: التوحيد: 250؛ علل الشرائع: 119 * 11/29: التوحيد: 283 * 11/30: التوحيد: 284 * 11/32: التوحيد: 293؛ الأمالي: 433 * 11/33: التوحيد: 320و341و353 * 11/34: التوحيد: 416 * 11/35: الأمالي: 56 * 11/36: التوحيد: 403 * 11/37: التوحيد: 96؛ الأمالي: 495 * 11/38: التوحيد: 380 * 11/39: التوحيد: 376 * 11/40: التوحيد: 377 * 11/41: التوحيد: 373؛ الخصال: 43؛ معاني الأخبار: 256 * 11/42: التوحيد: 371 * 11/44: التوحيد: 369؛ الخصال: 168 * 11/45: التوحيد: 363 * 11/46: التوحيد: 362 * 11/47: التوحيد: 362 * 11/48: التوحيد: 361 * 11/49: التوحيد: 338 * 11/50: التوحيد: 186 * 11/51: التوحيد: 34 * 12/1: التوحيد: 417 * 13/1: التوحيد: 441 * 14/1: الأمالي: 150 * 15/1: التوحيد: 74و121و132 * 16/1: علل الشرائع: 40 * 17/1: الخصال: 58 * 18/1: الخصال: 55 * 19/1: من لا يحضره الفقيه: 4/300؛ الخصال: 527؛ معاني الأخبار: 102 * 19/2: الخصال: 528 * 20/1: معاني الأخبار: 96؛ کمال الدين: 675؛ الأمالي: 773 * 21/1: الأمالي: 653 * 22/1: الخصال: 179 * 22/2: الخصال: 178 * 22/3: الخصال: 178؛ معاني الأخبار: 186 * 22/4: الخصال: 179 * 22/5: الأمالي: 340؛ الخصال: 179 * 22/6: الخصال: 53 * 23/1: الأمالي: 408 * 24/1: علل الشرائع: 593؛ الخصال: 384 * 25/2: الأمالي: 408 * 25/3: الأمالي: 409 * 25/4: الأمالي: 94 * 25/5: الأمالي: 94 * 25/7: الأمالي: 430 * 26/1: الأمالي: 338؛ ثواب الأعمال: 183؛ من لا يحضره الفقيه: 1/287 * 26/3: الخصال: 450 * 26/4: الخصال: 484 * 26/5: الخصال: 540 * 26/6: الخصال: 582 * 26/7: من لا يحضره الفقيه: 1/195؛ الخصال: 638 * 26/9: الخصال: 82؛ معاني الأخبار: 184؛ الأمالي: 408 * 26/10: الخصال: 99؛ من لا يحضره الفقيه: 1/482 * 26/11: الخصال: 107 * 26/12: الخصال: 118؛ من لا يحضره الفقيه: 2/216 * 26/13: الخصال: 156 * 26/14: الخصال: 158 * 26/15: علل الشرائع: 101 * 26/16: الخصال: 189 * 26/17: الخصال: 196 * 26/18: الخصال: 205؛ علل الشرائع: 296 * 26/19: معاني الأخبار: التوحيد: 229 * 26/22: کمال الدين: 254؛ علل الشرائع: 5 * 26/24: علل الشرائع: 273 * 28/1: علل الشرائع: 198 * 28/2: علل الشرائع: 198؛ کمال الدين: 201 * 28/3: علل الشرائع: 198؛ کمال الدين: 203 * 28/4: علل الشرائع: 199؛ کمال الدين: 204 * 28/5: علل الشرائع: 229 * 28/6: کمال الدين: 480؛ علل الشرائع: 245 * 28/7: علل الشرائع: 283 * 28/8: علل الشرائع: 284 * 28/9: علل الشرائع: 298؛ معاني الأخبار: 287 * 28/10: علل الشرائع: 531 * 28/11: من لا يحضره الفقيه: 1/130؛ الخصال: 235 * 28/12: الخصال: 267 * 28/13: الخصال: 282 * 28/14: الخصال: 297 * 28/15: الخصال: 298 * 28/16: الخصال: 314 * 28/17: من لا يحضره الفقيه: 3/443؛ الخصال: 328 * 28/18: الخصال: 347 * 28/19: الخصال: 360 * 28/20: الخصال: 392؛ من لا يحضره الفقيه: 1/131 * 28/21: من لا يحضره الفقيه: 1/425؛ الخصال: 392 * 28/23: من لا يحضره الفقيه: 1/332 * 28/25: التوحيد: 371 * 28/26: معاني الأخبار: 67 * 28/27: علل الشرائع: 360 * 28/28: علل الشرائع: 366 * 28/29: من لا يحضره الفقيه: 472؛ علل الشرائع: 363 * 28/30: علل الشرائع: 416 * 28/31: علل الشرائع: 420 * 28/32: علل الشرائع: 391؛ من لا يحضره الفقيه: 3/563 * 28/33: علل الشرائع: 492 * 28/34: علل الشرائع: 514 * 28/35: من لا يحضره الفقيه: 4/60 * 28/36: علل الشرائع: 578 * 28/37: علل الشرائع: 581 * 28/39: الأمالي: 59؛ فضائل الأشهر: 17 * 28/40: علل الشرائع: 140؛ معاني الأخبار: 36و399؛ صفات الشيعة: 239؛ الأمالي: 61 * 28/41: الأمالي: 68؛ فضائل الأشهر: 44 * 28/43: الأمالي: 72 * 28/44: الأمالي: 79؛ فضائل الأشهر: 45 * 28/45: الأمالي: 109؛ فضائل الأشهر: 73 * 28/46: الأمالي: 116 * 28/47: الأمالي: 131 * 28/48: الأمالي: 131 * 28/49: الأمالي: 131؛ معاني الأخبار: 374 * 28/50: الأمالي: 131؛ معاني الأخبار: 374 * 28/51: الأمالي: 131 * 28/52: الأمالي: 153؛ فضائل الأشهر: 77 * 28/53: الأمالي: 172 * 28/54: الأمالي: 172 * 28/55: الأمالي: 172 * 28/56: ا8 191؛ علل الشرائع: 227 * 28/57: الأمالي: 192 * 28/58: الأمالي: 239 * 28/59: الأمالي: 240 * 28/60: الأمالي: 243 * 28/61: الأمالي: 291 * 28/64: معاني الأخبار: 33 * 28/65: معاني الأخبار: 110 * 28/66: معاني الأخبار: 124 * 28/67: معاني الأخبار: 172 * 28/68: معاني الأخبار: 180 * 28/69: من لا يحضره الفقيه: 4/205؛ معاني الأخبار: 218 * 28/70: من لا يحضره الفقيه: 3/155؛ معاني الأخبار: 218 * 28/71: معاني الأخبار: 238 * 28/72: معاني الأخبار: 249 * 28/73: معاني الأخبار: 263 * 28/74: معاني الأخبار: 266 * 28/76: من لا يحضره الفقيه: 1/229؛ معاني الأخبار: 268 * 28/77: معاني الأخبار: 268 * 28/78: معاني الأخبار: 268 * 28/79: معاني الأخبار: 268 * 28/80: من لا يحضره الفقيه: 2/246 * 28/81: من لا يحضره الفقيه: 4/400؛ معاني الأخبار: 287؛ الأمالي: 439 * 28/82: من لا يحضره الفقيه: 2/485؛ معاني الأخبار: 339 * 28/83: معاني الأخبار: 367 * 28/84: الأمالي: 700؛ معاني الأخبار: 374؛ ثواب الأعمال: 163 * 28/85: معاني الأخبار: 380؛ علل الشرائع: 328؛ من لا يحضره الفقيه: 4/93 * 28/86: معاني الأخبار: 387 * 28/87: معاني الأخبار: 388 * 28/88: من لا يحضره الفقيه: 3/378؛ معاني الأخبار: 389 * 28/89: معاني الأخبار: 391 * 28/90: معاني الأخبار: 396 * 29/1: معاني الأخبار: 79 * 30/5: علل الشرائع: 298 * 30/10: 439 * 30/14: کمال الدين: 370 * 30/15: من لا يحضره الفقيه: 1/209 * 30/16: من لا يحضره الفقيه: 1/210 * 30/27: معاني الأخبار: 256 * 30/33: التوحيد: 430؛ من لا يحضره الفقيه: 4/357 * 30/34: من لا يحضره الفقيه: 4/201 * 30/49: من لا يحضره الفقيه: 1/60 * 30/50: من لا يحضره الفقيه: 4/419 * 31/1: علل الشرائع: 101 * 31/5: الأمالي: 197؛ علل الشرائع: 137 * 31/6: معاني الأخبار: 303؛ الأمالي: 467 * 31/7: الأمالي: 249 * 31/11: الأمالي: 552 * 31/13: الخصال: 324 * 31/14: علل الشرائع: 123؛ کمال الدين: 205 * 31/17: الأمالي: 340؛ الخصال: 179 * 31/19: الخصال: 538 * 31/23: الخصال: 244 * 31/25: ثواب الأعمال: 251 * 31/26: من لا يحضره الفقيه: 3/173 * 31/34: الخصال: 208 * 31/35: الخصال: 314 * 31/39: الأمالي: 403؛ علل الشرائع: 184 * 31/40: کمال الدين: 238 * 31/43: التوحيد: 23 * 31/44: التوحيد: 376 * 31/53: الخصال: 254 * 31/55: الأمالي: 70 * 31/58: علل الشرائع: 299 * 31/63: معاني الأخبار: 163 * 31/67: من لا يحضره الفقيه: 3/478 * 31/69: من لا يحضره الفقيه: 3/475 * 31/72: من لا يحضره الفقيه: 3/358 * 31/73: من لا يحضره الفقيه: 1/425؛ الخصال: 394 * 31/75: التوحيد: 68؛ الخصال: 621؛ من لا يحضره الفقيه: 4/381 * 31/81: الخصال: 344 * 31/87: الخصال: 616؛ کمال الدين: 287 * 31/94: الأمالي: 247؛ معاني الأخبار: 375؛ من لا يحضره الفقيه: 4/420 * 31/99: الخصال: 541؛ ثواب الأعمال: 162 * 31/107: الخصال: 78 * 31/112: من لا يحضره الفقيه: 3/555 * 31/117: من لا يحضره الفقيه: 3/52 * 31/125: الخصال: 623 * 31/131: علل الشرائع: 562 * 31/155: الخصال: 315 * 31/159: ثواب الأعمال: 110؛ من لا يحضره الفقيه: 2/581 * 31/169: معاني الأخبار: 53؛ علل الشرائع: 131؛ من لا يحضره الفقيه: 3/319 * 31/172: التوحيد: 377 * 31/173: کمال الدين: 256 * 31/175: التوحيد: 182؛ علل الشرائع: 284؛ من لا يحضره الفقيه: 1/28 * 31/186: من لا يحضره الفقيه: 1/121 * 31/191: الأمالي: 291 * 31/192: الأمالي: 311 * 31/194: الأمالي: 344 * 31/196: الأمالي: 369 * 31/197: الأمالي: 279 * 31/199: معاني الأخبار: 287؛ الأمالي: 439؛ من لا يحضره الفقيه: 4/400 * 31/200: الأمالي: 439 * 31/201: الأمالي: 150؛ الخصال: 496 * 31/202: الأمالي: 527 * 31/203: الأمالي: 527 * 31/204: الأمالي: 531 * 31/206: الأمالي: 193 * 31/207: الأمالي: 600؛ الخصال: 20 * 31/208: الأمالي: 637 * 31/209: التوحيد: 224؛ الأمالي: 639 * 31/210: الأمالي: 652 * 31/211: الأمالي: 679 * 31/212: الأمالي: 727 * 31/219: الأمالي: 307؛ الخصال: 31 * 31/222: معاني الأخبار: 67 * 31/224: الأمالي: 442 * 31/225: الأمالي: 136 * 31/241: الخصال: 145؛ علل الشرائع: 222 * 31/248: معاني الأخبار: 85؛ من لا يحضره الفقيه: 1/246 * 31/250: فضائل الأشهر: 299؛ علل الشرائع: 174؛ معاني الأخبار: 350 * 31/259: معاني الأخبار: 90؛ الخصال: 65 * 31/262: الخصال: 402؛ الأمالي: 776 * 31/263: الأمالي: 238؛ الخصال: 211؛ علل الشرائع: 474 * 31/265: معاني الأخبار: 107 * 31/266: الأمالي: 187 * 31/269: علل الشرائع: 158 * 31/279: معاني الأخبار: 66 * 31/280: الخصال: 311؛ الأمالي: 604؛ علل الشرائع: 62 * 31/282: الأمالي: 398 * 31/283: الأمالي: 377 * 31/291: الأمالي: 407؛ معاني الأخبار: 251 * 31/298: علل الشرائع: 177؛ معاني الأخبار: 179 * 31/299: الأمالي: 425؛ الخصال: 574؛ التوحيد: 307 * 31/303: الأمالي: 414 * 31/307: الخصال: 303 * 31/308: الأمالي: 175 * 31/309: الأمالي: 155 * 31/310: معاني الأخبار: 205؛ معاني الأخبار: 67 * 31/311: الأمالي: 350 * 31/312: علل الشرائع: 349؛ من لا يحضره الفقيه: 1/164 * 31/313: الخصال: 464 * 31/316: علل الشرائع: 12؛ التوحيد: 169: معاني الأخبار: 19 * 31/317: من لا يحضره الفقيه: 1/235 * 31/318: من لا يحضره الفقيه: 2/30 * 31/322: الخصال: 632؛ علل الشرائع: 557 * 31/326: علل الشرائع: 158؛ من لا يحضره الفقيه: 4/270 * 31/328: ثواب الأعمال: 299 * 31/331: من لا يحضره الفقيه: 2/62 * 31/335: التوحيد: 279؛ من لا يحضره الفقيه: 1/306 * 31/337: علل الشرائع: 142 * 31/338: علل الشرائع: 178؛ معاني الأخبار: 64 * 31/344: الخصال: 27؛ من لا يحضره الفقيه: 3/190 * 31/346: الخصال: 394 * 31/349: الخصال: 523 * 31/350: علل الشرائع: 528 * 31/352: من لا يحضره الفقيه: 4/237 * 32/ح1: علل الشرائع: 14 * 32/2: التوحيد: 392؛ علل الشرائع: 30 * 32/3: علل الشرائع: 30 * 32/4: علل الشرائع: 34 * 32/5: علل الشرائع: 50 * 32/6: علل الشرائع: 50 * 32/7: علل الشرائع: 59؛ معاني الأخبار: 386 * 32/8: علل الشرائع: 72 * 32/9: علل الشرائع: 77 * 32/10: علل الشرائع: 80 * 32/11: علل الشرائع: 106 * 32/12: علل الشرائع: 121 * 32/13: علل الشرائع: 122 * 32/14: علل الشرائع: 130؛ الخصال: 271؛ الأمالي: 130 * 32/15: علل الشرائع: 146 * 32/16: علل الشرائع: 148 * 32/17: علل الشرائع: 208؛ الخصال: 305؛ معاني الأخبار: 127؛ کمال الدين: 359 * 32/18: علل الشرائع: 281 * 32/19: علل الشرائع: 305؛ من لا يحضره الفقيه: 1/59 * 32/20: من لا يحضره الفقيه: 1/101؛ علل الشرائع: 304 * 32/21: من لا يحضره الفقيه: 2/127؛ علل الشرائع: 416 * 32/22: الخصال: 292؛ علل الشرائع: 440 * 32/23: علل الشرائع: 443 * 32/24: علل الشرائع: 452 * 32/25: علل الشرائع: 499؛ من لا يحضره الفقيه: 3/253؛ معاني الأخبار: 303 * 32/26: علل الشرائع: 499 * 32/27: علل الشرائع: 507؛ من لا يحضره الفقيه: 3/323 * 32/28: علل الشرائع: 511؛ من لا يحضره الفقيه: 3/257 * 32/29: علل الشرائع: 127؛ معاني الأخبار: 52 * 32/31: علل الشرائع: 155 * 33/1: من لا يحضره الفقيه: ؛ علل الشرائع: * 34/1: علل الشرائع: 251 * 34/2: علل الشرائع: 274 * 37/1: التوحيد: 24 * 37/2: التوحيد: 24 * 37/3: التوحيد: 24 * 37/4: ثواب الأعمال: 21؛ التوحيد: 25؛ معاني الأخبار: 370؛ الأمالي: 306 * 38/1: معاني الأخبار: 371؛ الأمالي: 306 * 40/1: علل الشرائع: 238 * 40/2: الأمالي: 130؛ علل الشرائع: 239 * 40/18: الأمالي: 758 * 43/5: الأمالي: 243 * 44/4: الأمالي: 758 * 58/1: معاني الأخبار: 105 * 58/4: معاني الأخبار: 105 * 63/1: الأمالي: 759 * 65/2: الأمالي: 758 * 66/1: الخصال: 143 * 66/2: الأمالي: 183؛ الخصال: 167 * 66/3: الأمالي: 180؛ من لا يحضره الفقيه: 2/349 * 66/4: الأمالي: 119؛ من لا يحضره الفقيه: 2/351 * 66/5: من لا يحضره الفقيه: 2/351؛ الأمالي: 119 * 66/6: من لا يحضره الفقيه: 2/349 * 66/7: من لا يحضره الفقيه: 2/349 * 66/9: من لا يحضره الفقيه: 2/351؛ الأمالي: 120 * 66/10: ثواب الأعمال: 123؛ الأمالي: 120؛ من لا يحضره الفقيه: 2/349 * 66/11: الأمالي: 120؛ من لا يحضره الفقيه: 2/350 * 66/14: الأمالي: 119؛ من لا يحضره الفقيه: 2/349 * 66/16: الأمالي: 181؛ من لا يحضره الفقيه: 2/349 * 66/17: الأمالي: 182؛ من لا يحضره الفقيه: 2/349 * 66/18: الأمالي: 183؛ من لا يحضره الفقيه: 2/350 * 66/21: الأمالي: 182 * 66/25: علل الشرائع: 459؛ من لا يحضره الفقيه: 2/345 * 66/27: من لا يحضره الفقيه: 2/348 * 66/29: علل الشرائع: 459 * 66/30: من لا يحضره الفقيه: 2/342؛ علل الشرائع: 459 * 66/31: علل الشرائع: 459 * 66/32: علل الشرائع: 460 * 66/33: الأمالي: 684 * 66/34: الأمالي: 709 * 66/35: کمال الدين: 372 * 66/36: کمال الدين: 373 * 66/37: ثواب الأعمال: 99 * 67/1: ثواب الأعمال: 124 * 68/1: من لا يحضره الفقيه: 2/367 * 68/2: من لا يحضره الفقيه: 2/369 * 68/3: من لا يحضره الفقيه: 2/370..

  نتيجه گيری وتحليل
  کتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام) دربردارنده 967 حديث (در 69 باب) است، که از اين تعداد، 416 حديث تکرای است، يعنی 43 درصد احاديث کتاب تکراری است2 أبواب: 2ـ4، 9، 27، 35، 36، 39، 41، 42، 45ـ57، 59ـ62، 64، 69 دارای هيچ حديث تکراری نيست.. از مجموع احاديث تکراری، 380 حديث مربوط به 40 باب اول کتب است، که اين ابواب دارای 804 حديث است، يعنی 47 درصد احاديث اين چهل باب تکراری است.
  شايد بتوان گفت: از بين رفتن بسياری از آثار صدوق ـ از جمله کتاب دراز دامن او يعنی کتاب مدينة العلم ـ به خاطر همين تکرای بودن بسياری از احاديث کتب اوست. يعنی علمای اماميه ـ با توجه به اين که در بسياری از آثار صدوق روايات جديد و متفرّدی نديده‌اند ـ چندان توجهی (از طريق اجازه، قرائت، سماع، کتابت) به آنها نکرده‌اند، که بالطبع اين امر در مرور زمان باعث از بين رفتن اين کتب وآثار گرديده است.

  2. آنچه صدوق از کلينی نقل کرده و در کافی نيامده است
  26 حديث در آثار صدوق به نقل از کلينی آمده که در نسخه چاپی کافی نيست. در مورد اين روايات دو امر محتمل است: اول: اين روايات مربوط به آثار ديگر کلينی به غير از کافی است. اين احتمال در مورد توقيعات قوی تر است، چرا که با کتاب رسائل الأئمه کلينی ـ که امروزه در دست نيست ـ تناسب بيشتری دارد. دوم: اين روايات مربوط به تحرير رازی کتاب کافی است که کلينی بعدها در بغداد آن را تغيير داده است3 در مورد تحرير بغدادی کتاب کافی به تفصيل سخن خواهم گفت؛ إن شاء الله..
  1. من لا يحضره الفقيه: 4/232؛ کمال الدين: 2/522
  2. کمال الدين: 2/537
  3. معاني الأخبار: 14؛ التوحيد: 160
  4. التوحيد: 186؛ علل الشرائع: 1/145
  5. من لا يحضره الفقيه: 3/353
  6. الخصال: 2/48؛ علل الشرائع: 1/56
  7. الأمالي: 458؛ التوحيد: 176؛ علل الشرائع: 1/132
  8. التوحيد: 153؛ علل الشرائع: 1/120
  9. التوحيد: 159؛ علل الشرائع: 1/125؛ معاني الأخبار: 14
  10. الأمالي: 320؛ التوحيد: 72
  11. علل الشرائع: 1/1
  12. معاني الأخبار: 63؛ علل الشرائع: 1/160
  13. علل الشرائع: 1/160
  14. علل الشرائع: 1/232
  15. علل الشرائع: 1/233
  16. علل الشرائع: 1/249
  17. علل الشرائع: 2/317
  18. علل الشرائع: 2/174
  19. کمال الدين: 1/36
  20. کمال الدين: 1/323
  21. کمال الدين: 1/327
  22. کمال الدين: 1/330
  23. کمال الدين: 2/408
  24. کمال الدين: 2/430
  25. کمال الدين: 2/483
  26. التوحيد: 160؛ معاني الأخبار: 14

  3. تأمّلی در مرسلات کتاب مقنع
  گاه صدوق، در کتاب مقنع4 البته در کتاب اعتقادات هم با نمونه هايی اين چنينی مواجه شده‌ام.، حديثی را به معصومی نسبت می‌دهد، ولی همان حديث با همان الفاظ، در مصادر ديگر از معصومی ديگر نقل شده است. برخی از نمونه هايی که من در تتبّع ناقصم با آنها مواجه شدم:
  1. صدوق در المقنع: 472 حديثی را از امام رضا(عليه السلام) نقل کرده، در حالی که در مصادر ديگر اين حديث از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است. رک: من لا يحضره الفقيه، ج3، ص123 ح 3467؛ الکافی، ج 6، ص185 ح 8؛ تهذيب الأحکام، ج 8، ص260 ح 11.
  2. صدوق در المقنع: 61 حديثی را از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده، در حالی که در مصادر ديگر اين حديث از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است. رک: الكافي، ج‏3، ص164، ح2؛ من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص141، ح388؛ تهذيب الأحكام، ج‏1، ص450، ح105.
  3. در المقنع: 364 حديثی از امام رضا(عليه السلام) نقل شده، در حالی که در مصادر ديگر، اين حديث از امام کاظم(عليه السلام) نقل شده است. رک: الكافي، ج‏5، ص112، ح7؛ من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص176، ح3664.

  ۱. ۱/۱ (عدد اول: شماره باب/عدد دوم شماره حديث در همان باب.): علل الشرائع: ۲۳۶؛ معاني الأخبار: ۶۵ * ۵/۱: من لا يحضره الفقيه: ۴/۱۸۴ * ۶/۱: کمال الدين: ۳۰۵ * ۶/۲: کمال الدين: ۳۰۸ * ۶/۳: کمال الدين: ۳۱۲ * ۶/۴: کمال الدين: ۳۱۲ * ۶/۵: کمال الدين: ۳۱۱ ح۲ * ۶/۶: کمال الدين: ۳۱۱؛ الخصال: ۴۷۷ * ۶/۷: کمال الدين: ۳۱۳ * ۶/۸: کمال الدين: ۲۷۰؛ الخصال: ۴۷۷ * ۶/۹: الخصال: ۴۶۷؛ الأمالي: ۳۸۶؛ کمال الدين: ۲۷۱ * ۶/۱۰: الخصال: ۴۶۶؛ کمال الدين: ۲۷۰؛ الأمالي: ۳۸۵ * ۶/۱۱: الخصال: ۴۶۷؛ کمال الدين: ۲۷۱؛ الأمالي: ۳۸۶ * ۶/۱۲: الخصال: ۴۶۹؛ کمال الدين: ۲۷۲؛ الأمالي: ۳۸۷ * ۶/۱۳: الخصال: ۴۷۰ * ۶/۱۴: الخصال: ۴۷۲ * ۶/۱۵: الخصال: ۴۷۴ * ۶/۱۶: الخصال: ۴۷۴ * ۶/۱۷: الخصال: ۴۷۵؛ کمال الدين: ۲۶۲ * ۶/۱۸: الخصال: ۴۷۵؛ کمال الدين: ۲۶۹ * ۶/۱۹: الخصال: ۴۷۶؛ کمال الدين: ۳۰۰ * ۶/۲۰: الخصال: ۴۷۸؛ کمال الدين: ۳۳۶ * ۶/۲۱: الخصال: ۴۷۸؛ کمال الدين: ۳۲۶ * ۶/۲۲: الخصال: ۴۷۸ * ۶/۲۳: الخصال: ۴۸۰ * ۶/۲۴: کمال الدين: ۳۳۵؛ الخصال: ۴۷۸ * ۶/۲۵: کمال الدين: ۲۴۰؛ معاني الأخبار: ۹۰ * ۶/۲۶: کمال الدين: ۲۳۶؛ معاني الأخبار: ۹۰ * ۶/۲۷: کمال الدين: ۲۵۲ * ۶/۲۸: کمال الدين: ۲۵۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۴/۱۳۲ * ۶/۲۹: کمال الدين: ۲۶۴ * ۶/۳۰: کمال الدين: ۲۸۰ * ۶/۳۱: کمال الدين: ۲۸۰ * ۶/۳۲: کمال الدين: ۲۸۱ * ۶/۳۳: کمال الدين: ۲۸۱ * ۶/۳۴: کمال الدين: ۲۸۲؛ الأمالي: ۱۷۲ * ۶/۳۵: کمال الدين: ۳۱۳؛ علل الشرائع: ۹۶ * ۶/۳۶: کمال الدين: ۳۱۷ * ۶/۳۷: کمال الدين: ۳۳۸ * ۷/۱۲: الأمالي: ۴۵۸ * ۷/۱۳: الأمالي: ۴۶۰ * ۸/۱: الأمالي: ۲۱۲ * ۸/۲: الأمالي: ۲۱۳ * ۸/۳: کمال الدين: ۳۷ * ۸/۵: کمال الدين: ۳۸ * ۸/۸: کمال الدين: ۳۹ * ۸/۹: کمال الدين: ۳۹ * ۸/۱۰: الأمالي: ۲۱۰ * ۱۰/۱: علل الشرائع: ۲۳۵ * ۱۰/۲: علل الشرائع: ۲۳۵ * ۱۰/۳: علل الشرائع: ۲۳۶ * ۱۱/۱: التوحيد: ۶۸ * ۱۱/۲: الأمالي: ۴۹۴؛ التوحيد: ۱۱۶ * ۱۱/۳: الأمالي: ۵۴۵؛ التوحيد: ۱۱۷ * ۱۱/۴: التوحيد: ۶۸؛ الأمالي: ۵۵ * ۱۱/۵: الأمالي: ۷۰۶؛ التوحيد: ۱۲۴ * ۱۱/۶: التوحيد: ۱۲۵ * ۱۱/۷: التوحيد: ۱۳۰ * ۱۱/۸: التوحيد: ۱۳۰ * ۱۱/۹: التوحيد: ۱۳۷ * ۱۱/۱۰: التوحيد: ۱۳۹؛ الأمالي: ۳۵۲ * ۱۱/۱۱: التوحيد: ۱۴۷ * ۱۱/۱۲: التوحيد: ۱۵۲ * ۱۱/۱۳: التوحيد: ۱۵۳ * ۱۱/۱۴: التوحيد: ۱۵۶ * ۱۱/۱۵: التوحيد: ۶۹ * ۱۱/۱۸: معاني الأخبار: ۱۴؛ التوحيد: ۵۹ * ۱۱/۱۹: التوحيد: ۱۶۲؛ معاني الأخبار: ۱۳ * ۱۱/۲۰: التوحيد: ۱۶۵؛ معاني الأخبار: ۱۶ * ۱۱/۲۱: الأمالي: ۴۹۵؛ التوحيد: ۱۷۶؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۷۱ * ۱۱/۲۲: من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۰؛ التوحيد: ۱۸۲؛ علل الشرائع: ۲۸۴ * ۱۱/۲۳: التوحيد: ۶۰ * ۱۱/۲۴: التوحيد: ۱۹۱؛ معاني الأخبار: ۲ * ۱۱/۲۵: التوحيد: ۱۹۲؛ معاني الأخبار: ۲ * ۱۱/۲۶: الأمالي: ۴۰۴؛ التوحيد: ۲۳۲؛ معاني الأخبار: ۴۳ * ۱۱/۲۷: التوحيد: ۲۴۲؛ معاني الأخبار: ۱۴۵ * ۱۱/۲۸: التوحيد: ۲۵۰؛ علل الشرائع: ۱۱۹ * ۱۱/۲۹: التوحيد: ۲۸۳ * ۱۱/۳۰: التوحيد: ۲۸۴ * ۱۱/۳۲: التوحيد: ۲۹۳؛ الأمالي: ۴۳۳ * ۱۱/۳۳: التوحيد: ۳۲۰و۳۴۱و۳۵۳ * ۱۱/۳۴: التوحيد: ۴۱۶ * ۱۱/۳۵: الأمالي: ۵۶ * ۱۱/۳۶: التوحيد: ۴۰۳ * ۱۱/۳۷: التوحيد: ۹۶؛ الأمالي: ۴۹۵ * ۱۱/۳۸: التوحيد: ۳۸۰ * ۱۱/۳۹: التوحيد: ۳۷۶ * ۱۱/۴۰: التوحيد: ۳۷۷ * ۱۱/۴۱: التوحيد: ۳۷۳؛ الخصال: ۴۳؛ معاني الأخبار: ۲۵۶ * ۱۱/۴۲: التوحيد: ۳۷۱ * ۱۱/۴۴: التوحيد: ۳۶۹؛ الخصال: ۱۶۸ * ۱۱/۴۵: التوحيد: ۳۶۳ * ۱۱/۴۶: التوحيد: ۳۶۲ * ۱۱/۴۷: التوحيد: ۳۶۲ * ۱۱/۴۸: التوحيد: ۳۶۱ * ۱۱/۴۹: التوحيد: ۳۳۸ * ۱۱/۵۰: التوحيد: ۱۸۶ * ۱۱/۵۱: التوحيد: ۳۴ * ۱۲/۱: التوحيد: ۴۱۷ * ۱۳/۱: التوحيد: ۴۴۱ * ۱۴/۱: الأمالي: ۱۵۰ * ۱۵/۱: التوحيد: ۷۴و۱۲۱و۱۳۲ * ۱۶/۱: علل الشرائع: ۴۰ * ۱۷/۱: الخصال: ۵۸ * ۱۸/۱: الخصال: ۵۵ * ۱۹/۱: من لا يحضره الفقيه: ۴/۳۰۰؛ الخصال: ۵۲۷؛ معاني الأخبار: ۱۰۲ * ۱۹/۲: الخصال: ۵۲۸ * ۲۰/۱: معاني الأخبار: ۹۶؛ کمال الدين: ۶۷۵؛ الأمالي: ۷۷۳ * ۲۱/۱: الأمالي: ۶۵۳ * ۲۲/۱: الخصال: ۱۷۹ * ۲۲/۲: الخصال: ۱۷۸ * ۲۲/۳: الخصال: ۱۷۸؛ معاني الأخبار: ۱۸۶ * ۲۲/۴: الخصال: ۱۷۹ * ۲۲/۵: الأمالي: ۳۴۰؛ الخصال: ۱۷۹ * ۲۲/۶: الخصال: ۵۳ * ۲۳/۱: الأمالي: ۴۰۸ * ۲۴/۱: علل الشرائع: ۵۹۳؛ الخصال: ۳۸۴ * ۲۵/۲: الأمالي: ۴۰۸ * ۲۵/۳: الأمالي: ۴۰۹ * ۲۵/۴: الأمالي: ۹۴ * ۲۵/۵: الأمالي: ۹۴ * ۲۵/۷: الأمالي: ۴۳۰ * ۲۶/۱: الأمالي: ۳۳۸؛ ثواب الأعمال: ۱۸۳؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۸۷ * ۲۶/۳: الخصال: ۴۵۰ * ۲۶/۴: الخصال: ۴۸۴ * ۲۶/۵: الخصال: ۵۴۰ * ۲۶/۶: الخصال: ۵۸۲ * ۲۶/۷: من لا يحضره الفقيه: ۱/۱۹۵؛ الخصال: ۶۳۸ * ۲۶/۹: الخصال: ۸۲؛ معاني الأخبار: ۱۸۴؛ الأمالي: ۴۰۸ * ۲۶/۱۰: الخصال: ۹۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۴۸۲ * ۲۶/۱۱: الخصال: ۱۰۷ * ۲۶/۱۲: الخصال: ۱۱۸؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۲۱۶ * ۲۶/۱۳: الخصال: ۱۵۶ * ۲۶/۱۴: الخصال: ۱۵۸ * ۲۶/۱۵: علل الشرائع: ۱۰۱ * ۲۶/۱۶: الخصال: ۱۸۹ * ۲۶/۱۷: الخصال: ۱۹۶ * ۲۶/۱۸: الخصال: ۲۰۵؛ علل الشرائع: ۲۹۶ * ۲۶/۱۹: معاني الأخبار: ۳؛ التوحيد: ۲۲۹ * ۲۶/۲۲: کمال الدين: ۲۵۴؛ علل الشرائع: ۵ * ۲۶/۲۴: علل الشرائع: ۲۷۳ * ۲۸/۱: علل الشرائع: ۱۹۸ * ۲۸/۲: علل الشرائع: ۱۹۸؛ کمال الدين: ۲۰۱ * ۲۸/۳: علل الشرائع: ۱۹۸؛ کمال الدين: ۲۰۳ * ۲۸/۴: علل الشرائع: ۱۹۹؛ کمال الدين: ۲۰۴ * ۲۸/۵: علل الشرائع: ۲۲۹ * ۲۸/۶: کمال الدين: ۴۸۰؛ علل الشرائع: ۲۴۵ * ۲۸/۷: علل الشرائع: ۲۸۳ * ۲۸/۸: علل الشرائع: ۲۸۴ * ۲۸/۹: علل الشرائع: ۲۹۸؛ معاني الأخبار: ۲۸۷ * ۲۸/۱۰: علل الشرائع: ۵۳۱ * ۲۸/۱۱: من لا يحضره الفقيه: ۱/۱۳۰؛ الخصال: ۲۳۵ * ۲۸/۱۲: الخصال: ۲۶۷ * ۲۸/۱۳: الخصال: ۲۸۲ * ۲۸/۱۴: الخصال: ۲۹۷ * ۲۸/۱۵: الخصال: ۲۹۸ * ۲۸/۱۶: الخصال: ۳۱۴ * ۲۸/۱۷: من لا يحضره الفقيه: ۳/۴۴۳؛ الخصال: ۳۲۸ * ۲۸/۱۸: الخصال: ۳۴۷ * ۲۸/۱۹: الخصال: ۳۶۰ * ۲۸/۲۰: الخصال: ۳۹۲؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۱۳۱ * ۲۸/۲۱: من لا يحضره الفقيه: ۱/۴۲۵؛ الخصال: ۳۹۲ * ۲۸/۲۳: من لا يحضره الفقيه: ۱/۳۳۲ * ۲۸/۲۵: التوحيد: ۳۷۱ * ۲۸/۲۶: معاني الأخبار: ۶۷ * ۲۸/۲۷: علل الشرائع: ۳۶۰ * ۲۸/۲۸: علل الشرائع: ۳۶۶ * ۲۸/۲۹: من لا يحضره الفقيه: ۴۷۲؛ علل الشرائع: ۳۶۳ * ۲۸/۳۰: علل الشرائع: ۴۱۶ * ۲۸/۳۱: علل الشرائع: ۴۲۰ * ۲۸/۳۲: علل الشرائع: ۳۹۱؛ من لا يحضره الفقيه: ۳/۵۶۳ * ۲۸/۳۳: علل الشرائع: ۴۹۲ * ۲۸/۳۴: علل الشرائع: ۵۱۴ * ۲۸/۳۵: من لا يحضره الفقيه: ۴/۶۰ * ۲۸/۳۶: علل الشرائع: ۵۷۸ * ۲۸/۳۷: علل الشرائع: ۵۸۱ * ۲۸/۳۹: الأمالي: ۵۹؛ فضائل الأشهر: ۱۷ * ۲۸/۴۰: علل الشرائع: ۱۴۰؛ معاني الأخبار: ۳۶و۳۹۹؛ صفات الشيعة: ۲۳۹؛ الأمالي: ۶۱ * ۲۸/۴۱: الأمالي: ۶۸؛ فضائل الأشهر: ۴۴ * ۲۸/۴۳: الأمالي: ۷۲ * ۲۸/۴۴: الأمالي: ۷۹؛ فضائل الأشهر: ۴۵ * ۲۸/۴۵: الأمالي: ۱۰۹؛ فضائل الأشهر: ۷۳ * ۲۸/۴۶: الأمالي: ۱۱۶ * ۲۸/۴۷: الأمالي: ۱۳۱ * ۲۸/۴۸: الأمالي: ۱۳۱ * ۲۸/۴۹: الأمالي: ۱۳۱؛ معاني الأخبار: ۳۷۴ * ۲۸/۵۰: الأمالي: ۱۳۱؛ معاني الأخبار: ۳۷۴ * ۲۸/۵۱: الأمالي: ۱۳۱ * ۲۸/۵۲: الأمالي: ۱۵۳؛ فضائل الأشهر: ۷۷ * ۲۸/۵۳: الأمالي: ۱۷۲ * ۲۸/۵۴: الأمالي: ۱۷۲ * ۲۸/۵۵: الأمالي: ۱۷۲ * ۲۸/۵۶: ا۸ ۱۹۱؛ علل الشرائع: ۲۲۷ * ۲۸/۵۷: الأمالي: ۱۹۲ * ۲۸/۵۸: الأمالي: ۲۳۹ * ۲۸/۵۹: الأمالي: ۲۴۰ * ۲۸/۶۰: الأمالي: ۲۴۳ * ۲۸/۶۱: الأمالي: ۲۹۱ * ۲۸/۶۴: معاني الأخبار: ۳۳ * ۲۸/۶۵: معاني الأخبار: ۱۱۰ * ۲۸/۶۶: معاني الأخبار: ۱۲۴ * ۲۸/۶۷: معاني الأخبار: ۱۷۲ * ۲۸/۶۸: معاني الأخبار: ۱۸۰ * ۲۸/۶۹: من لا يحضره الفقيه: ۴/۲۰۵؛ معاني الأخبار: ۲۱۸ * ۲۸/۷۰: من لا يحضره الفقيه: ۳/۱۵۵؛ معاني الأخبار: ۲۱۸ * ۲۸/۷۱: معاني الأخبار: ۲۳۸ * ۲۸/۷۲: معاني الأخبار: ۲۴۹ * ۲۸/۷۳: معاني الأخبار: ۲۶۳ * ۲۸/۷۴: معاني الأخبار: ۲۶۶ * ۲۸/۷۶: من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۲۹؛ معاني الأخبار: ۲۶۸ * ۲۸/۷۷: معاني الأخبار: ۲۶۸ * ۲۸/۷۸: معاني الأخبار: ۲۶۸ * ۲۸/۷۹: معاني الأخبار: ۲۶۸ * ۲۸/۸۰: من لا يحضره الفقيه: ۲/۲۴۶ * ۲۸/۸۱: من لا يحضره الفقيه: ۴/۴۰۰؛ معاني الأخبار: ۲۸۷؛ الأمالي: ۴۳۹ * ۲۸/۸۲: من لا يحضره الفقيه: ۲/۴۸۵؛ معاني الأخبار: ۳۳۹ * ۲۸/۸۳: معاني الأخبار: ۳۶۷ * ۲۸/۸۴: الأمالي: ۷۰۰؛ معاني الأخبار: ۳۷۴؛ ثواب الأعمال: ۱۶۳ * ۲۸/۸۵: معاني الأخبار: ۳۸۰؛ علل الشرائع: ۳۲۸؛ من لا يحضره الفقيه: ۴/۹۳ * ۲۸/۸۶: معاني الأخبار: ۳۸۷ * ۲۸/۸۷: معاني الأخبار: ۳۸۸ * ۲۸/۸۸: من لا يحضره الفقيه: ۳/۳۷۸؛ معاني الأخبار: ۳۸۹ * ۲۸/۸۹: معاني الأخبار: ۳۹۱ * ۲۸/۹۰: معاني الأخبار: ۳۹۶ * ۲۹/۱: معاني الأخبار: ۷۹ * ۳۰/۵: علل الشرائع: ۲۹۸ * ۳۰/۱۰: ۴۳۹ * ۳۰/۱۴: کمال الدين: ۳۷۰ * ۳۰/۱۵: من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۰۹ * ۳۰/۱۶: من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۱۰ * ۳۰/۲۷: معاني الأخبار: ۲۵۶ * ۳۰/۳۳: التوحيد: ۴۳۰؛ من لا يحضره الفقيه: ۴/۳۵۷ * ۳۰/۳۴: من لا يحضره الفقيه: ۴/۲۰۱ * ۳۰/۴۹: من لا يحضره الفقيه: ۱/۶۰ * ۳۰/۵۰: من لا يحضره الفقيه: ۴/۴۱۹ * ۳۱/۱: علل الشرائع: ۱۰۱ * ۳۱/۵: الأمالي: ۱۹۷؛ علل الشرائع: ۱۳۷ * ۳۱/۶: معاني الأخبار: ۳۰۳؛ الأمالي: ۴۶۷ * ۳۱/۷: الأمالي: ۲۴۹ * ۳۱/۱۱: الأمالي: ۵۵۲ * ۳۱/۱۳: الخصال: ۳۲۴ * ۳۱/۱۴: علل الشرائع: ۱۲۳؛ کمال الدين: ۲۰۵ * ۳۱/۱۷: الأمالي: ۳۴۰؛ الخصال: ۱۷۹ * ۳۱/۱۹: الخصال: ۵۳۸ * ۳۱/۲۳: الخصال: ۲۴۴ * ۳۱/۲۵: ثواب الأعمال: ۲۵۱ * ۳۱/۲۶: من لا يحضره الفقيه: ۳/۱۷۳ * ۳۱/۳۴: الخصال: ۲۰۸ * ۳۱/۳۵: الخصال: ۳۱۴ * ۳۱/۳۹: الأمالي: ۴۰۳؛ علل الشرائع: ۱۸۴ * ۳۱/۴۰: کمال الدين: ۲۳۸ * ۳۱/۴۳: التوحيد: ۲۳ * ۳۱/۴۴: التوحيد: ۳۷۶ * ۳۱/۵۳: الخصال: ۲۵۴ * ۳۱/۵۵: الأمالي: ۷۰ * ۳۱/۵۸: علل الشرائع: ۲۹۹ * ۳۱/۶۳: معاني الأخبار: ۱۶۳ * ۳۱/۶۷: من لا يحضره الفقيه: ۳/۴۷۸ * ۳۱/۶۹: من لا يحضره الفقيه: ۳/۴۷۵ * ۳۱/۷۲: من لا يحضره الفقيه: ۳/۳۵۸ * ۳۱/۷۳: من لا يحضره الفقيه: ۱/۴۲۵؛ الخصال: ۳۹۴ * ۳۱/۷۵: التوحيد: ۶۸؛ الخصال: ۶۲۱؛ من لا يحضره الفقيه: ۴/۳۸۱ * ۳۱/۸۱: الخصال: ۳۴۴ * ۳۱/۸۷: الخصال: ۶۱۶؛ کمال الدين: ۲۸۷ * ۳۱/۹۴: الأمالي: ۲۴۷؛ معاني الأخبار: ۳۷۵؛ من لا يحضره الفقيه: ۴/۴۲۰ * ۳۱/۹۹: الخصال: ۵۴۱؛ ثواب الأعمال: ۱۶۲ * ۳۱/۱۰۷: الخصال: ۷۸ * ۳۱/۱۱۲: من لا يحضره الفقيه: ۳/۵۵۵ * ۳۱/۱۱۷: من لا يحضره الفقيه: ۳/۵۲ * ۳۱/۱۲۵: الخصال: ۶۲۳ * ۳۱/۱۳۱: علل الشرائع: ۵۶۲ * ۳۱/۱۵۵: الخصال: ۳۱۵ * ۳۱/۱۵۹: ثواب الأعمال: ۱۱۰؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۵۸۱ * ۳۱/۱۶۹: معاني الأخبار: ۵۳؛ علل الشرائع: ۱۳۱؛ من لا يحضره الفقيه: ۳/۳۱۹ * ۳۱/۱۷۲: التوحيد: ۳۷۷ * ۳۱/۱۷۳: کمال الدين: ۲۵۶ * ۳۱/۱۷۵: التوحيد: ۱۸۲؛ علل الشرائع: ۲۸۴؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۸ * ۳۱/۱۸۶: من لا يحضره الفقيه: ۱/۱۲۱ * ۳۱/۱۹۱: الأمالي: ۲۹۱ * ۳۱/۱۹۲: الأمالي: ۳۱۱ * ۳۱/۱۹۴: الأمالي: ۳۴۴ * ۳۱/۱۹۶: الأمالي: ۳۶۹ * ۳۱/۱۹۷: الأمالي: ۲۷۹ * ۳۱/۱۹۹: معاني الأخبار: ۲۸۷؛ الأمالي: ۴۳۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۴/۴۰۰ * ۳۱/۲۰۰: الأمالي: ۴۳۹ * ۳۱/۲۰۱: الأمالي: ۱۵۰؛ الخصال: ۴۹۶ * ۳۱/۲۰۲: الأمالي: ۵۲۷ * ۳۱/۲۰۳: الأمالي: ۵۲۷ * ۳۱/۲۰۴: الأمالي: ۵۳۱ * ۳۱/۲۰۶: الأمالي: ۱۹۳ * ۳۱/۲۰۷: الأمالي: ۶۰۰؛ الخصال: ۲۰ * ۳۱/۲۰۸: الأمالي: ۶۳۷ * ۳۱/۲۰۹: التوحيد: ۲۲۴؛ الأمالي: ۶۳۹ * ۳۱/۲۱۰: الأمالي: ۶۵۲ * ۳۱/۲۱۱: الأمالي: ۶۷۹ * ۳۱/۲۱۲: الأمالي: ۷۲۷ * ۳۱/۲۱۹: الأمالي: ۳۰۷؛ الخصال: ۳۱ * ۳۱/۲۲۲: معاني الأخبار: ۶۷ * ۳۱/۲۲۴: الأمالي: ۴۴۲ * ۳۱/۲۲۵: الأمالي: ۱۳۶ * ۳۱/۲۴۱: الخصال: ۱۴۵؛ علل الشرائع: ۲۲۲ * ۳۱/۲۴۸: معاني الأخبار: ۸۵؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۴۶ * ۳۱/۲۵۰: فضائل الأشهر: ۲۹۹؛ علل الشرائع: ۱۷۴؛ معاني الأخبار: ۳۵۰ * ۳۱/۲۵۹: معاني الأخبار: ۹۰؛ الخصال: ۶۵ * ۳۱/۲۶۲: الخصال: ۴۰۲؛ الأمالي: ۷۷۶ * ۳۱/۲۶۳: الأمالي: ۲۳۸؛ الخصال: ۲۱۱؛ علل الشرائع: ۴۷۴ * ۳۱/۲۶۵: معاني الأخبار: ۱۰۷ * ۳۱/۲۶۶: الأمالي: ۱۸۷ * ۳۱/۲۶۹: علل الشرائع: ۱۵۸ * ۳۱/۲۷۹: معاني الأخبار: ۶۶ * ۳۱/۲۸۰: الخصال: ۳۱۱؛ الأمالي: ۶۰۴؛ علل الشرائع: ۶۲ * ۳۱/۲۸۲: الأمالي: ۳۹۸ * ۳۱/۲۸۳: الأمالي: ۳۷۷ * ۳۱/۲۹۱: الأمالي: ۴۰۷؛ معاني الأخبار: ۲۵۱ * ۳۱/۲۹۸: علل الشرائع: ۱۷۷؛ معاني الأخبار: ۱۷۹ * ۳۱/۲۹۹: الأمالي: ۴۲۵؛ الخصال: ۵۷۴؛ التوحيد: ۳۰۷ * ۳۱/۳۰۳: الأمالي: ۴۱۴ * ۳۱/۳۰۷: الخصال: ۳۰۳ * ۳۱/۳۰۸: الأمالي: ۱۷۵ * ۳۱/۳۰۹: الأمالي: ۱۵۵ * ۳۱/۳۱۰: معاني الأخبار: ۲۰۵؛ معاني الأخبار: ۶۷ * ۳۱/۳۱۱: الأمالي: ۳۵۰ * ۳۱/۳۱۲: علل الشرائع: ۳۴۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۱۶۴ * ۳۱/۳۱۳: الخصال: ۴۶۴ * ۳۱/۳۱۶: علل الشرائع: ۱۲؛ التوحيد: ۱۶۹: معاني الأخبار: ۱۹ * ۳۱/۳۱۷: من لا يحضره الفقيه: ۱/۲۳۵ * ۳۱/۳۱۸: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۰ * ۳۱/۳۲۲: الخصال: ۶۳۲؛ علل الشرائع: ۵۵۷ * ۳۱/۳۲۶: علل الشرائع: ۱۵۸؛ من لا يحضره الفقيه: ۴/۲۷۰ * ۳۱/۳۲۸: ثواب الأعمال: ۲۹۹ * ۳۱/۳۳۱: من لا يحضره الفقيه: ۲/۶۲ * ۳۱/۳۳۵: التوحيد: ۲۷۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۳۰۶ * ۳۱/۳۳۷: علل الشرائع: ۱۴۲ * ۳۱/۳۳۸: علل الشرائع: ۱۷۸؛ معاني الأخبار: ۶۴ * ۳۱/۳۴۴: الخصال: ۲۷؛ من لا يحضره الفقيه: ۳/۱۹۰ * ۳۱/۳۴۶: الخصال: ۳۹۴ * ۳۱/۳۴۹: الخصال: ۵۲۳ * ۳۱/۳۵۰: علل الشرائع: ۵۲۸ * ۳۱/۳۵۲: من لا يحضره الفقيه: ۴/۲۳۷ * ۳۲/ح۱: علل الشرائع: ۱۴ * ۳۲/۲: التوحيد: ۳۹۲؛ علل الشرائع: ۳۰ * ۳۲/۳: علل الشرائع: ۳۰ * ۳۲/۴: علل الشرائع: ۳۴ * ۳۲/۵: علل الشرائع: ۵۰ * ۳۲/۶: علل الشرائع: ۵۰ * ۳۲/۷: علل الشرائع: ۵۹؛ معاني الأخبار: ۳۸۶ * ۳۲/۸: علل الشرائع: ۷۲ * ۳۲/۹: علل الشرائع: ۷۷ * ۳۲/۱۰: علل الشرائع: ۸۰ * ۳۲/۱۱: علل الشرائع: ۱۰۶ * ۳۲/۱۲: علل الشرائع: ۱۲۱ * ۳۲/۱۳: علل الشرائع: ۱۲۲ * ۳۲/۱۴: علل الشرائع: ۱۳۰؛ الخصال: ۲۷۱؛ الأمالي: ۱۳۰ * ۳۲/۱۵: علل الشرائع: ۱۴۶ * ۳۲/۱۶: علل الشرائع: ۱۴۸ * ۳۲/۱۷: علل الشرائع: ۲۰۸؛ الخصال: ۳۰۵؛ معاني الأخبار: ۱۲۷؛ کمال الدين: ۳۵۹ * ۳۲/۱۸: علل الشرائع: ۲۸۱ * ۳۲/۱۹: علل الشرائع: ۳۰۵؛ من لا يحضره الفقيه: ۱/۵۹ * ۳۲/۲۰: من لا يحضره الفقيه: ۱/۱۰۱؛ علل الشرائع: ۳۰۴ * ۳۲/۲۱: من لا يحضره الفقيه: ۲/۱۲۷؛ علل الشرائع: ۴۱۶ * ۳۲/۲۲: الخصال: ۲۹۲؛ علل الشرائع: ۴۴۰ * ۳۲/۲۳: علل الشرائع: ۴۴۳ * ۳۲/۲۴: علل الشرائع: ۴۵۲ * ۳۲/۲۵: علل الشرائع: ۴۹۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۳/۲۵۳؛ معاني الأخبار: ۳۰۳ * ۳۲/۲۶: علل الشرائع: ۴۹۹ * ۳۲/۲۷: علل الشرائع: ۵۰۷؛ من لا يحضره الفقيه: ۳/۳۲۳ * ۳۲/۲۸: علل الشرائع: ۵۱۱؛ من لا يحضره الفقيه: ۳/۲۵۷ * ۳۲/۲۹: علل الشرائع: ۱۲۷؛ معاني الأخبار: ۵۲ * ۳۲/۳۱: علل الشرائع: ۱۵۵ * ۳۳/۱: من لا يحضره الفقيه: ؛ علل الشرائع: * ۳۴/۱: علل الشرائع: ۲۵۱ * ۳۴/۲: علل الشرائع: ۲۷۴ * ۳۷/۱: التوحيد: ۲۴ * ۳۷/۲: التوحيد: ۲۴ * ۳۷/۳: التوحيد: ۲۴ * ۳۷/۴: ثواب الأعمال: ۲۱؛ التوحيد: ۲۵؛ معاني الأخبار: ۳۷۰؛ الأمالي: ۳۰۶ * ۳۸/۱: معاني الأخبار: ۳۷۱؛ الأمالي: ۳۰۶ * ۴۰/۱: علل الشرائع: ۲۳۸ * ۴۰/۲: الأمالي: ۱۳۰؛ علل الشرائع: ۲۳۹ * ۴۰/۱۸: الأمالي: ۷۵۸ * ۴۳/۵: الأمالي: ۲۴۳ * ۴۴/۴: الأمالي: ۷۵۸ * ۵۸/۱: معاني الأخبار: ۱۰۵ * ۵۸/۴: معاني الأخبار: ۱۰۵ * ۶۳/۱: الأمالي: ۷۵۹ * ۶۵/۲: الأمالي: ۷۵۸ * ۶۶/۱: الخصال: ۱۴۳ * ۶۶/۲: الأمالي: ۱۸۳؛ الخصال: ۱۶۷ * ۶۶/۳: الأمالي: ۱۸۰؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۹ * ۶۶/۴: الأمالي: ۱۱۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۵۱ * ۶۶/۵: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۵۱؛ الأمالي: ۱۱۹ * ۶۶/۶: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۹ * ۶۶/۷: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۹ * ۶۶/۹: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۵۱؛ الأمالي: ۱۲۰ * ۶۶/۱۰: ثواب الأعمال: ۱۲۳؛ الأمالي: ۱۲۰؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۹ * ۶۶/۱۱: الأمالي: ۱۲۰؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۵۰ * ۶۶/۱۴: الأمالي: ۱۱۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۹ * ۶۶/۱۶: الأمالي: ۱۸۱؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۹ * ۶۶/۱۷: الأمالي: ۱۸۲؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۹ * ۶۶/۱۸: الأمالي: ۱۸۳؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۵۰ * ۶۶/۲۱: الأمالي: ۱۸۲ * ۶۶/۲۵: علل الشرائع: ۴۵۹؛ من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۵ * ۶۶/۲۷: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۸ * ۶۶/۲۹: علل الشرائع: ۴۵۹ * ۶۶/۳۰: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۴۲؛ علل الشرائع: ۴۵۹ * ۶۶/۳۱: علل الشرائع: ۴۵۹ * ۶۶/۳۲: علل الشرائع: ۴۶۰ * ۶۶/۳۳: الأمالي: ۶۸۴ * ۶۶/۳۴: الأمالي: ۷۰۹ * ۶۶/۳۵: کمال الدين: ۳۷۲ * ۶۶/۳۶: کمال الدين: ۳۷۳ * ۶۶/۳۷: ثواب الأعمال: ۹۹ * ۶۷/۱: ثواب الأعمال: ۱۲۴ * ۶۸/۱: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۶۷ * ۶۸/۲: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۶۹ * ۶۸/۳: من لا يحضره الفقيه: ۲/۳۷۰.
  ۲. أبواب: ۲ـ۴، ۹، ۲۷، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۵ـ۵۷، ۵۹ـ۶۲، ۶۴، ۶۹ دارای هيچ حديث تکراری نيست.
  ۳. در مورد تحرير بغدادی کتاب کافی به تفصيل سخن خواهم گفت؛ إن شاء الله.
  ۴. البته در کتاب اعتقادات هم با نمونه هايی اين چنينی مواجه شده‌ام.
  يكشنبه ۲۱ دي ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت